Da li obraćate pažnju na prekomernu snagu

i koliko vam novca ona troši?

Prekomerna snaga zabeležena smart-me sistemom

Šta je prekomerna snaga?

Prekomerna snaga predstavlјa pozitivnu razliku između izmerene maksimalne vršne snage i odobrene maksimalne snage koju je kupac zahtevao prilikom priklјučenja njegovog objekta na elektroenergetski sistem.

Kliknite da se

informišete

Prekomerna snaga vam jede novac!

Cena jednog kilovata (kW) prekomerne snage na niskom naponu
se naplaćuje po 4 puta većoj ceni od cene za odobrenu (ugovorenu) snagu,
za svaki kilovat od vrednosti maksimalne vršne do vrednosti odobrene snage.

Kopija računa EPS koji sadrži obračun za prekomernu snagu

Kako mogu da smanjim prekomernu snagu?

Kompanije sa puno električnih uređaja imaju koristi od upravljanja opterećenjem njihovih nivoa potrošnje. Termin upravljanje opterećenjem se generalno odnosi na smanjenje ili eliminaciju vršnih struja kroz strateško aktiviranje i deaktiviranje električnih potrošača. smart-me sistemi automatski isključuju odgovarajuće uređaje u ograničenom vremenskom periodu, čime se realizuje prosečna potencijalna ušteda između trideset i pedeset procenata.